Samostalni/a referent/kinja sekretar/ka u mjesnim zajednicama u GLAVNI GRAD PODGORICA SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, PODGORICA

Za radno mjesto: samostalni/a referent/kinja sekretar/ka u mjesnim zajednicama u Glavni Grad Podgorica Sekretarijat Za Lokalnu Samoupravu, PODGORICA mogu konkurisati – [IV stepen].

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 14.05.2017.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 020-447-180

Radno iskustvo: 36
Vrsta radnog odnosa: Na neodređeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa:
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine: Položen stručni ispit
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nadoknaduje se u potpunosti
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: Crna Gora
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Posebni uslovi:

Navedena dokumenta dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa u skladu sa zakonom.

Provjera sposobnosti kandidata, izvršiće se u skladu sa članom 42 Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Prijavu i CV sa kompletnom dokumentacijom u originalu ili ovjerenoj kopiji, dostaviti preko arhive, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa, u zatvorenoj koverti, na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu i kontakt telefon, naziv organa i radno mjesto, na adresu:

Svi kandidati,osim posebnih,moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi.

Kontakt telefon: 020/447-180

Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore