Psiholog/škinja u J.U. DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU BISERI BUDVA, Budva

Za radno mjesto: Psiholog/škinja u J.U. Dnevni Centar Za Djecu I Omladinu Sa Smetnjama I Teškoćama U Razvoju Biseri Budva, Budva, mogu konkurisati Psiholog.

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 07.07.2022.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 033/ 474-893

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: PSIHOLOG/ŠKINJA
Radno iskustvo: 12
Mjesto rada: Budva
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: 12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati: 40
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Konkurs
Rok prijave: 15
Napomena: U JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Biseri“ Budva, oglašava se popuna radnog mjesta PSIHOLOG/ŠKINJA, jedan/jedna izvršilac/izvršiteljka na određeno vrijeme, rok trajanja 12 mjeseci. Uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta i potrebna dokumentacija: -Da je lice punoljetno i da je državljanin Crne Gore (dostaviti fotokopiju biometrijske lične karte); -Da je lice psihofizički sposobno za vršenje radnog mjesta (ljekarsko uvjerenje koje nije starije od šest mjeseci); -Da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu i da se protiv lica ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (dostaviti uvjerenje nadležnog suda ne starije od šest mjeseci); -Stečeno obrazovanje – Visoko obrazovanje (240 kredita CSPK-a) iz oblasti psihologije – psihologija, VII1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacije (dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o stečenom nivou obrazovanja); -Najmanje jedna godina radnog iskustva (dostaviti uvjerenje poslodavca o potrebnom radnom iskustvu); Licenca za rad; Prijavu sa ličnom biografijom kao i kompletnu dokumentaciju (sve dokaze o ispunjavanju uslova za zasnivanje radnog odnosa) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno ispisati „JAVNI OGLAS – PSIHOLOG/ŠKINJA“, ime i prezime kandidata sa adresom i telefonskim brojem) neposredno u JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Biseri“ Budva ili preporučenom poštom na adresu: JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU „BISERI“ BUDVA, Žrtava fašizma bb, Budva, poštanski fax 91. Kontak broj 069087529.
Svi kandidati osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod nazankom opšti uslovi.

Vrši se ispravka konkursa objavljenog dana 20/06/2022 godine u dnevnim novinama „Pobjeda“ i na sajtu zzzcg.me za radno mjesto – PSIHOLOG-ŠKINJA.
Ispravka se odnosi na kvalifikaciju obrazovanja – stepen specijaliste-psihologije se briše i ostaje samo psiholog.Ispravka se odnosi i i na posebna znanja-umjesto licenca za rad u obrazovno – vaspitnim ustanovama treba da stoji samo licenca za rad.
Ostali dio teksta ostaje nepromijenjen.
Naziv zanimanja / Stručna sprema: Psiholog
Broj prijave (ZZZCG): 200362200816
Broj izvršilaca: 1
Vještine: Licenca za rad u obrazovno-vaspitim ustanovama

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – J.U. DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU BISERI BUDVA – na:
Telefon: 033/ 474-893

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner