Geronto domaćin/ica u JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLAV I GUSINJE, GUSINJE

Za radno mjesto: Geronto domaćin/ica u Ju Centar Za Socijalni Rad Za Opštine Plav I Gusinje, GUSINJE mogu konkurisati – [III stepen].

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 29.01.2019.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 255-075
Radno iskustvo u mjesecima:
Radno iskustvo: Bez radnog iskustva
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa:
Broj radnih sati u nedjelji:
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: Na terenu
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Nije predviđena
Napomena: Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti orginal ili ovjerene fotokopije sledeće dokumentacije:
-CV,
-Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
-Ljekarsko uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti,
-Diploma o završenoj školi,
-Uvjerenje sa ZZZ CG o nezaposlenosti.
Zainteresovana lica mogu podnijeti prijavu u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu JU Centra za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje, u zatvorenim kovertama.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore