Kako osnovati turističku agenciju u Crnoj Gori?

#TurističkaAgencija #OsnivanjeAgencije #LicencaZaTurističkuAgenciju

agencija-turisticka

Kako osnovati turističku agenciju u Crnoj Gori, odnosno kako dobiti odobrenje za rad (licencu) za turističku agenciju?

Prije predaje zahtjeva za dobijanje licence za Turističku agenciju potrebno se registrovati (d.o.o, akcionarsko društvo, preduzetnik) u Centralni registar pivrednih subjekata. Pogledajte ovdje kako se registruje preduzeće http://savjet.crna.gora.me/107/kako-registrovati-preduzece-firmu-d-o-o-u-crnoj-gori
Prema vrsti usluga koje pruža, turistička agencija može biti:
– turistička agencija – organizator putovanja (tour-operator);
– turistička agencija – posrednik (sub-agent).
U članu 10. Zakona u turizmu možete vidjeti vrste usluga turističkih agencija, a u članu 12. ovog zakona razlike u obimu usluga imedju ove dvije vrste agencija.
Licencu za obavljanje djelatnosti turističke agencije, izdaje Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješenjem sa rokom važenja od pet godina.
Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, koje namjerava obavljati djelatnost turističkih agencija u obavezi je Ministarstvu održivog razvoja i turizma, kao nadležnom organu, radi izdavanja odobrenja za rad – LICENCE, shodno članu 17. Zakona o turizmu (Sl.List CG br. 61/10), dostaviti neophodnu dokumentaciju i to:
1. Pismeni zahtjev koji sadrži podatke o :
– podnosiocu zahtjeva (naziv, sjedište i PIB, odnosno ime i prezime, JMBG i adresu),
– vrsti turističke agencije (organizator putovanja ili posrednik) sa nazivom i adresom,
2. Dokaz o registraciji privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika u Centralni Registar Privrednog suda.
3. Dokaz o svojini poslovnog prostora ili ugovor o zakupu ukoliko je isti uzet u zakup.
4. Dokaz o stručnoj spremi odgovornog lica – poslovodje (čl.26. Zakon o turizmu):
– najmanje srednja stručna sprema IV stepen
– potvrda o radnom iskustvu
– najmanje tri godine radnog iskustva u turističkoj djelatnosti za rad u turističkoj agenciji – organizatoru putovanja,
– jedna godina radnog iskustva za rad u turističkoj agenciji – posredniku,
– poznavanje najmanje jednog stranog jezika.
5. Dokaz o jemstvu za turističku agenciju (samo u slučaju da se radi o turističkoj agenciji organizator putovanja, u slučaju turističke agencije posrednik, jemstvo, garancija nije potrebna).
Dostavljena bankarska garancija mora biti izdata u sladu sa čl.18 tacka 1. i 2. Zakon o turizmu.
Utvrdjivanje ispunjenosti minimalno tehničkih uslova vrši Ministarstvo turizma (Član 25. tačka 1. Zakona o turizmu) Uz zahtjev je potrebno naznačiti uslužni broj telefona.
Djelatnost Turističkih agencija obavlja se u poslovnom prostoru, odnosno prostorijama isključivo uredjenim i opremljenim za tu vrstu djelatnosti, pod uslovima utvrdjenim Pravilnikom o minimalno-tehničkim uslovima u pogledu opreme i uredjenja poslovnica turističkih agencija i načinu utvrdjivanja tih uslova (‘Sl.list CG’ br. 73/10).
O eventualno bližim obavještenjima moguće se obratiti na telefon Ministarstva održivog razvoja i turizma br: 020/446-262 i fax: 020/446-215.
(http://asistent.me/turagencija.html)

Ostavite komentar