Da li pokrenuti postupak stečaja ili likvidacije firme, i kako?

#StečajFirme #LikvidacijaFirme

bankruptcy

Da li pokrenuti postupak stečaja ili likvidacije firme, i kako? Odgovor nam stiže od stručnog tima „Selecta“ iz Podgorice.

– Likvidacija privrednog društva je postupak koji se sprovodi kada društvo ima dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih obaveza.

– Stečaj je postupak koji se može sprovesti kao bankrotstvo ili reorganizacija nad stečajnim dužnikom (pravnim licem ili preduzetnikom) koji je nesposoban za plaćanje.

U slučaju ako firma nije ništa radila, odnosno nije imala prometa na računu, najbolje je, da vlasnici pokrenu „skraćeni“ postupak dobrovoljne likvidacije firme. To je najjednostavniji postupak, kada vlasnik potpiše izjavu da firma nema dugova i da će za eventualne dugove odgovarati ličnom imovinom u roku od tri godine.

Znači, ukoliko firma nije imala prometa na računu, doprinosi na platu se ne smatraju dugom i vlasnik se može jednostavno i jeftino osloboditi firme sa kojom ništa nije radio.

Takođe, „skraćeni“ postupak dobrovoljne likvidacije može se pokrenuti i u slučaju, kada je firma poslovala a vlasnici su uvjereni, da nemaju neizmirenih potraživanja. Znači, rizik je da neko prijavi svoje potražiovanje u roku od tri godine, koje može da naplati od lične imovine osnivača.

U slučaju, ako je firma imala prometa preko računa i nema neizmirenih potraživanja, može pokrenuti „redovni“ postupak likvidacije: kada pribavi potvrde od poreske uprave, da nema neizmirenih obaveza, i centralnom registru preda zahtjev za brisanje firme.

U slučaju, ako je firma imala prometa preko računa i nema sredstava da plati dugove poveriocima, može pokrenuti postupak stečaja. Sud određuje stečajnog upravnika, obavijesti dužnike (i poresku upravu) i nakon što utvrdi da firma nema nikakve imovine od koje poverioci mogu da naplate dugovanja, zaključi stečajni postupak i likvidira firmu.

1. Cijena za kompletnu uslugu dobrovoljne likvidacije (po „redovnom“ postupku) iznosi 500€ (uključujući i sudsku taksu)

2. Cijena za kompletnu uslugu dobrovoljne likvidacije (po „skraćenom“ postupku) iznosi 250€ (uključujući i sudsku taksu)

3. Cijena za pokretanje postupka stečaja iznosi 550€ (uključujući i sudsku taksu)

2 Komentari

Ostavite komentar