Sekretar/ka u JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU MOJKOVAC, MOJKOVAC

Za radno mjesto: sekretar/ka u Ju Dnevni Centar Za Djecu I Omladinu Sa Smetnjama I Teškoćama U Razvoju Mojkovac, MOJKOVAC mogu konkurisati – [VII-1 stepen].

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 29.04.2020.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 067/592-240

Radno iskustvo u mjesecima:
Vrsta radnog odnosa: Na neodređeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 0 mjesec(i) i 0 dan(a)
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: Opšti uslovi:
Crnogorsko državljansto
Punoljetstvo
Zdravstvena sposobnost
Propisan nivo kvalifikacije obrazovanja VII-1 (240 kredita CSPK-a)Fakultet društvenih nauka
Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu i da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti
Dokazi o ispunjenosti opštih uslova koje je kandidat dužan da priloži uz prijavu:
Ovjerena kopija biometrijske lične karte
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
Diplomu ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja,(u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja).
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starija od 6 mjeseci).
Kandidat je dužan da uz prijavu i dokaze o ispunjenosti opštih uslova dostavi:
Uvjerenje o stečenom radnom iskustvu u trajanju od najmanje 60 mjeseci
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
CV-biografiju
Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu: JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“, ul. Dušana Tomovića bb., Mojkovac, sa naznakom : prijava na javni oglas.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore