Saradnik/ca na administrativnim poslovim- arhivar/dostavljač u JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLAV I GUSINJE, PLAV

Za radno mjesto: Saradnik/ca na administrativnim poslovim- arhivar/dostavljač u Ju Centar Za Socijalni Rad Za Opštine Plav I Gusinje, PLAV, mogu konkurisati SŠS-IV.

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 15.06.2023.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 255-075

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: SARADNIK/CA NA ADMINISTRATIVNIM POSLOVIM- ARHIVAR/DOSTAVLJAČ
Radno iskustvo: 12
Mjesto rada: PLAV
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: Nije navedeno u oglasu
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati:
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 8
Napomena: Saradnik na administrativnim poslovima- Arhivar/Dostavljač, 1 izvršilac, na neodređeno radno vrijeme.
Opšti uslovi:
– da je crnogorski državljanin;
– da ima navršenih 18 godina života;
– da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta;
– da nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu i protiv koga nije pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti.
Posebni uslovi:
– da ima srednje opšte ili stučno obrazovanje (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja)- od 240 kredita CSPK-a;
– da ima najmanje 1 godine radnog iskustva.
Pored navedenih uslova koje treba ispuniti, kandidat treba da dostavi i sledeću dokumentaciju:
• obrazac prijave na slobodno radno mjesto;
• curriculum vitae- CV;
• uvjerenje o državljanstvu;
• fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte);
• uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;
• diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja;
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak.
Provjeru radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, nakon isteka roka za prijavu vrši komisija koju obrazuje direktor Centra, nakon utvrđivanja liste kandidata.
Javni oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja na sajtu i oglasnoj tabli JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje, te sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Potrebna dokumenta slati na adresu JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje, ul. Koritska br. 2., 84325 Plav. (sa naznakom prijava na javni oglas).
Naziv zanimanja / Stručna sprema: SŠS-IV
Broj prijave (ZZZCG): 201252300135
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLAV I GUSINJE – na:
Telefon: 255-075
Fax: 051/251-450

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner