Referent/kinja-asistent/kinja za premještanje vozila specijalnim motornim vozilom pauk u GLAVNI GRAD PODGORICA KOMUNALNA INSPEKCIJA, Podgorica

Za radno mjesto: Referent/kinja-asistent/kinja za premještanje vozila specijalnim motornim vozilom pauk u Glavni Grad Podgorica Komunalna Inspekcija, Podgorica, mogu konkurisati SŠS-IV.

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 11.01.2021.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 020-447-180,020-447-193

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: REFERENT/KINJA-ASISTENT/KINJA ZA PREMJEŠTANJE VOZILA SPECIJALNIM MOTORNIM VOZILOM PAUK
Radno iskustvo: 12
Mjesto rada: Podgorica
Pol: Bez obzira na pol
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: Nije navedeno u oglasu
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati: 40
Radna mjesečna zarada: 280
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Obezbijedjen
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 15
Napomena:

Sekretarijat za lokalnu samoupravu Glavnog grada, na osnovu člana 113 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore“, br. 2/18, 34/19 i 38/20), člana 5 stav 1 tačka 5 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada („Sl. list Crne Gore – Opštinski propisi“, br.38/18, 43/18, 06/20 i 10/20) i Odluke Načelnika Komunalne inspekcije Glavnog grada broj D19-100/20-921 od 23. decembra 2020.godine o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta, objavljuje

J A V N I O G L A S

Za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada:
Referent/kinja – asistent/kinja za premještanje vozila specijalnim motornim vozilom ,,Pauk” – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

Opšti uslovi:
– crnogorsko državljanstvo;
– navršenih 18 godina života;
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
– propisani nivo kvalifikacije obrazovanja;
– položen stručni ispit za rad u državnim organima
-da nije osuđivan/a za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim za rad u državnom organu i protiv koga/je nije pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti.

Posebni uslovi:
-Srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja,prirodnog ili društvenog smjera);
-Najmanje 1 godina radnog iskustva
-Položen vozački ispit,,C”kategorije

Dokumenta (original ili ovjerene kopije) koja podnosi kandidat/kinja su:
-Prijava na slobodno radno mjesto, u kojoj se navodi JMBG i saglasnost sa obradom ličnih podataka u svrhu sprovođenja oglasa za popunu radnog mjesta (obrazac prijave na sajtu www.podgorica.me)
-CV
-Dokaz o završenom nivou kvalifikacije obrazovanja
-Uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu u nivou kvalifikacije obrazovanja
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
-Fotokopija biometrijske lične karte (da ovjerena kopija nije starija od 6 mjeseci)
-Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti (da nije starije od 6 mjeseci)
-Dokaz o položenom vozačkom ispitu ,,C” kategorije

Dokumenta koja pribavlja javnopravni organ po službenoj dužnosti:
-Uvjerenje da kandidata/kinje nije osuđivan/a za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim za rad u državnom organu

Provjera znanja,sposobnosti,kompetencija i vještina kandidata/kinje izvršiće se u roku od 30 dana od dana sačinjavanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa, o čemu će se kandidati obavijestiti preko internet stranice Glavnog grada najkasnije 5 dana prije provjere shodno Uredbi o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima („Službeni list Crne Gore“, br. 050/18).

Popis propisa potrebnih za postupak provjere: Ustav Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 1/07 i 38/13), Zakon o lokalnoj samoupravi (“Službeni list br.02/18, 34/19 i 38/20), Zakon o državnim službenicima i namještenicima (“Sl.list CG br.02/18 i 34/19), Zakon o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluka o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada (“Sl.list CG-OP” br. 38/18,43/18, 06/20 i 10/20), Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni list CG“, br.47/19) i Odluka o pečatima Glavnog grada(Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 16/19).

Prijavu i CV sa dokumentacijom kandidat/kinja podnosi u originalu ili ovjerenoj kopiji, preko arhive Glavnog grada u Ul. Njegoševa 20 u zatvorenoj koverti, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu:
Glavni grad Podgorica – Sekretarijat za lokalnu samoupravu, Ul. Vuka Karadžića 16 – Podgorica, sa naznakom za: Javni oglas – radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje.

NAPOMENA:
1. Kandidati su obavezni da dostave samo dokaze o nivou kvalifikacije obrazovanja koji su propisani u posebnim uslovima oglasa a ne i dokaze o eventualnom naknadnom stručnom usavršavanju.
2. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti podnosi isključivo izabrani/a kandidat/kinja i to u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke o izboru kandidata.

Kontakt osoba: Miodrag Gazivoda, tel. 020/447-193 i 020/447-180

Naziv zanimanja / Stručna sprema: SŠS-IV
Broj prijave (ZZZCG): 201762004403
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – GLAVNI GRAD PODGORICA KOMUNALNA INSPEKCIJA – na:
Telefon: 020-447-180,020-447-193
Fax: –

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore