Pomoćnik/ca sekretara/ke za pravne poslove u GLAVNI GRAD PODGORICA SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I INVESTICIJE, Podgorica

Za radno mjesto: Pomoćnik/ca sekretara/ke za pravne poslove u Glavni Grad Podgorica Sekretarijat Za Preduzetništvo I Investicije, Podgorica, mogu konkurisati Diplomirani pravnik (VII/1 SSS).

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 12.07.2024.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 020-447-193/020-447-180

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: POMOĆNIK/CA SEKRETARA/KE ZA PRAVNE POSLOVE
Radno iskustvo: 48
Mjesto rada: Podgorica
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: 60 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati:
Radna mjesečna zarada: 896
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Konkurs
Rok prijave: 20
Napomena:

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada, na osnovu člana 113 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore“, br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22), člana 5 stav 1 tačka 5 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 38/18, 43/18, 10/20, 36/21, 05/22, 30/23 i 42/23) i Odluke sekretara Sekretarijata za preduzetništvo i investicije Glavnog grada o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta Pomoćnika/ce sekretara/ke za pravne poslove u Sekretarijatu za preduzetništvo i investicije Glavnog grada broj D 27-100/24-1186 od 06.06.2024.godine, objavljuje

J A V N I K O N K U R S

Za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za preduzetništvo i investicije Glavnog grada Podgorica:
Pomoćnik/ca sekretara/ke za pravne poslove, 1 izvršilac/teljka na vrijeme od 5 godina.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– crnogorsko državljanstvo;
– navršenih 18 godina života;
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
– propisani nivo kvalifikacije obrazovanja;
– položen stručni ispit za rad u državnim organima;
– da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu.

Posebni uslovi:
-VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja;
-Pravni fakultet;
-najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili najmanje četiri godine radnog iskustva;

Dokumenta (original ili ovjerene kopije) koja podnosi kandidat/kinja su:
-prijava na slobodno radno mjesto, u kojoj se navodi JMBG i saglasnost sa obradom ličnih podataka u svrhu sprovođenja konkursa za popunu radnog mjesta (obrazac prijave na sajtu www.podgorica.me);
-CV;
-dokaz o završenom nivou kvalifikacije obrazovanja;
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima (radni odnos može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa);
-uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu u nivou kvalifikacije obrazovanja;
-ovjerena fotokopija biometrijske lične karte (da ovjerena kopija nije starija od 6 mjeseci).

Dokumenta koja pribavlja javnopravni organ po službenoj dužnosti:
-uvjerenje da kandidata/kinje nije osuđivan/a za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim za rad u državnom organu.

Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata/kinje izvršiće se u roku od 30 dana od dana sačinjavanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, o čemu će se kandidati obavijestiti preko internet stranice Glavnog grada najkasnije 5 dana prije provjere shodno Uredbi o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima („Službeni list Crne Gore“, broj 50/18).

Prijavu i CV sa dokumentacijom kandidat/kinja podnosi u originalu ili ovjerenoj kopiji, preko arhive Glavnog grada u Ul. Njegoševa 20 u zatvorenoj koverti, u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na adresu:
Glavni grad Podgorica – Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom, Ul. Vuka Karadžića 16 – Podgorica, sa naznakom za: Javni konkurs – radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje.

NAPOMENA:
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti podnosi isključivo izabrani/a kandidat/kinja i to u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja o imenovanju.

Kontakt osoba
Milena Tošić, 020/447-189

Naziv zanimanja / Stručna sprema: Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)
Broj prijave (ZZZCG): 201762402069
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – GLAVNI GRAD PODGORICA SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I INVESTICIJE – na:
Telefon: 020-447-193/020-447-180

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner