Medicinski tehničar/medicinska sestra u JPU RADOST, KOTOR

Za radno mjesto: MEDICINSKI TEHNIČAR/MEDICINSKA SESTRA u Jpu Radost, KOTOR mogu konkurisati – [IV stepen].

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 14.10.2020.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 032/334-983

Radno iskustvo u mjesecima:
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 0 mjesec(i) i 0 dan(a)
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Nije predviđena
Napomena: Na odredjeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutne zaposlene, a najduže do 30.06.2021.god.
Uslovi:
1.najmanje IV nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan (najmanje 240 kredita CSPK-a) opšteg smjera odnosno zdravstveni tehničar;
2.položen stručni ispit shodno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o organizaciji, načinu polaganja i sadržaju stručnih ispita zdravstvenih radnika
Uz prijavu priložiti i uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana i počinje da teče od dana objavljivanja konkursa na sajtu Zavoda za zapošljavanje i u dnevnom listu. Prijava (molba)sa dokazima o ispunjavanju uslova podnosi se u zapečaćenoj koverti na adresu Javne predškolske ustanove“ Radost” Kotorul. Tabačina bb, 85330 Kotor, sanaznakom „Za javni konkurs za izborMedicinske sestre/medicinski tehničar (izvršilaca 1) na odredjeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutne zaposlene, a najduže do 30.06.2021.god.u JPU “ Radost” Kotor.Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i biće vraćene kandidatima.
Svi kandidati,osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore