Skupština akcionara Plantaža: Profit 2,3 miliona eura, rast prodaje na svim tržištima

#13julPlantaže #SkupštinaAkcionara

Skupština akcionara „13 Jul – Plantaže“ je na XVI redovnoj godišnjoj sjednici donijela Odluku o usvajanju finansijskih iskaza sa Izvještajem o poslovanju za 2016. godinu. Prema ovom izvještaju Kompanija je ostvarila bruto dobit u iznosu od 2.311.381,50 eura.

plantaze

Skupština je donijela Odluku da se od ostvarene neto dobiti u iznosu od 2.092.498,75 €, za dividendu opredijeli bruto 500.000 eura, a preostali dio dobiti i znosu od 1.592.498,75 eura ostavi kao neraspoređenu dobit. Prezentujući rezultate poslovanja u 2016. godini izvršna direktorica Kompanije Verica Maraš je kazala da, iako je i prošla godina bila još jedna godina krize, kako na svjetskom, tako i regionalnom tržištu vina, Kompanija je ostvarili dobar poslovni rezultat – bruto dobit u iznosu od 2,3 mil€, što je za 33% više od prethodne godine.

“Društvo je i tokom ove godine nastavilo sa realizacijom aktivnosti utvrdjenih strategijom poslovanja usmjerenom na dugoročan stabilan rast i razvoj Društva, na ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata i dalje jačanje vodeće pozicije koju naši proizvodi imaju na crnogorskom tržištu, tržištu regiona, kao i sve značajnijem mjestu izvoznika na medjunarodnom tržištu vina i prirodnih rakija.

I ove godine smo postigli sjajne rezultate u prodaji naših proizvoda. Prisutni smo bili na tržištima preko 43 zemlje svijeta i na gotovo svim bilježimo rast prodaje. Prihodi od prodaje flaširanih proizvoda su veći za 1,5 mil.€ ili 6%, a posebno ističemo da je prodaja stonog grožđa u ovoj godini zabilježila izvanredan rezultat, rast od 20% od prošle god. Posebno nas raduje da je naš rast prihoda od flaširanih proizvoda u Crnoj Gori bio veći za 6%.

Napominjemo da smo u izuzetno izraženim konkurentnim odnosima na tržištu CG ostvarili apsolutnu dominaciju nad konkurentnim vinima, pa smo tako u ljetnoj turističkoj sezoni (jun-septembar) koja je u CG bila veoma uspješna, ostvarili rast prodaje flaširanih proizvoda za oko 30%.” – zaključila je Maraš u uvodu.

Izvršna direktorica Maraš je obavijestila Skupštinu o mišljenu Revizora za koje je rekla da je iskazano sa rezervom u kojem se kaže da je prema njihovom mišljenju, osim za efekte pitanja navedenih u odeljku osnova za mišljenje sa rezervom, finansijski iskaz po svim materijalno značajnim odrednicama, istinito i fer prikazuju finansijski položaj Akcionarskog preduzeća “13. Jul Plantaže” Podgorica, na dan 31. Decembar 2016. Godine, njegovu finansijsku uspješnost i njegove novčane tokove, za tada završenu godinu, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Revizor je skrenuo pažnju da ne izražava dalju rezervu u odnosu na dato mišljenje i skreće pažnju na sledeće: Društvo nema usvojene računovodstvene politike kao specifična načela i metode koje menadžment jednog poslovnog subjekta odabira u cilju u cilju realnog prikazivanja finansijskog položaja, promjena finansijskog položaja i rezultata poslovanja i koje su u skladu sa opšteprihvaćenim računovodstvenim standardima (MRS) i međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFi). Ovakvo mišljenje Verica Maraš je komentarisala kao suštinsku preporuku da je potcijenjena imovina (zemljište) i da postoji latentna pozitivna rezerva u bilansu stanja i bilansu uspjeha.

Skupština je donijela i Odluku o izboru i imenovanju revizora za 2017. godinu, po kojoj je za revizora izabrana revizorska kuća „BDO“ DOO Podgorica. Usvojena je i Odluka o izboru sedmočlanog Odbora direktora. U Odbor direktora su izabrani: Prof. dr Veselin Vukotić (Rektor na Univerzitetu Donja Gorica, IRF), Prof. dr Božo Mihailović (redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, IRF), Dušan Perović (Direktor PIO Fonda Crne Gore), mr. Đorđije Rajković (dugogodišnji izvršni direktor Kompanije „13. Jul Plantaže” u penziji), Anica Hajduković (tehnolog, direktor marketinga Plantaža u penziji), doc. dr Radovan Orlandić (Fakultet za poslovne studije Bar, predstavnik Zavoda za zapošljavanje) i Radule Raonić (Izvršni direktor za Komercijalne poslove Societe Generale Banke Montenegro).

Danas je usvojen i predlog odluke o utvrdjivanju politike naknada i o naknadama članova Odbora direktora. Prema ovoj odluci, donešenoj u skladu sa članom 2. i članom 30. Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (Sl.list CG br.16/16) za predsjednika Odbora direktora utvrdjena je naknada od jedne prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini, a za članove Odbora direktora utvrdjena je naknada od 70% prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini.

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

Ostavite komentar