Zaposleni kao konkurentska prednost preduzeća

#BiznisMagazin #CrnaGora

Zadovoljan klijent je cilj svake kompanije, a može biti zadovoljan samo ako je zadovoljan zaposleni.Piše: Batrić Babović

Novo vrijeme postavlja nove izazove pred kompanijama, a samo one koje imaju odgovor na iste, mogu da dugoročno opstanu na tržištu. Dakle, opstanak znači prilagođavanje, a prilagođavane znači promjene. Onaj koji mijenja, po svom nahođenju ili u skladu sa eksternim dešavanjima je lider. A svoje strategije i planove sprovodi preko zaposlenih. Znanje lidera i sposobnosti zaposlenih, jedna je od osnovnih pretpostavki uspješnog poslovanja preduzeća.

Smatra se da je liderstvo značajnije od drugih uloga u preduzeću, jer lidera ima malo. Ali zaposleni, koji su spremni da uče i svoja znanja i sposobnosti razvijaju onako kako to zahtjeva tržište, nemaju manje bitnu ulogu. Zašto je to tako? Zadovoljan klijent je cilj svake kompanije, a može biti zadovoljan samo ako je zadovoljan zaposleni. To se najbolje manifestuje u u uslužnim djelatnostima. Osim faktora motivacije, ekonomske i socijalne prirode, veoma je bitno šta zaposleni radi i kako to radi, te koji su efekti njegovog rada. Nije dovoljno da samo nadređeni bude zadovoljan, potrebno je  da i zaposleni bude zadovoljan svojim učinkom. Dakle, konstanto učenje i usavršavanje sposobnosti je ključ i treba da dovede do zadovoljstva na poslu, povećane efikasnosti i efektivnosti preduzeća, te do njegovanja manje uočljivih, ali ne manje bitnih faktora, kao što su organizaciona kultura, klima i vrijednosti.

Pravi čovjek na pravom mjestu je teza koja je vodilja uspješnih organizacija. Razvijanjem i usavršavanjem personalnih karakteristika zaposlenih, jedan čovjek može da bude ,,pravi” za više mjesta, akcenat se stavlja na ,,ad hoc” pristupu i kreira se konkurentska prednost koju je gotovo nemoguće kopirati. Dakle, upravo ovakav pristup je jedna od glavnih prednosti preduzetništva i malih biznisa. Ne postoji pretjerana sistematizacija i administracija, koje kompaniju čine krutom, statičnom i neresponzivnom prema promjenama iz okruženja. Ako bi mala preduzeća uporedili sa loptama, mala bi bila loptice skočice, a velike kompanije fudbalske lopte. A svi znamo da se skočice mnogo lakše pokreću i mijenjau svoj pravac u odnosu na ono što ih udara, a za preduzeća to su promjene.

Da bi se zadovoljili eksterni izazovi sa kojima se suočava preduzeće mora postojati skladna interna cjelina. Ma koliko da je bitna uloga lidra, cjelina ne može biti jedno bez zaposlenog sa adekvatnim znanjima i sposobnostima, koji je spreman da svoje karakteristike usavršava kako to zahtjeva tržište, uzimajući u obzir konkurenciju i zahtjeve potrošača, te da na osnovu istih kreira konkurentsku prednost koju nije moguće imitirati tj. kreirati u kratkom roku.

Ostavite komentar