Problemi sa kojima se suočava preduzetništvo

#preduzetništvo #BusinessMagazin #Posao #CrnaGora

Šta je preduzetništvo i gdje se ono javlja ? U svakodnevnom životu kad god je potrebno preuzeti neku akciju kako bi se savladala određena prepreka. Dakle, pretpostavka preduzetništva je rješenje određenog problema. Možemo ići korak dalje i saopštiti da nema preduzetništva bez problema. Najprostija i najtačnija definicija preduzetništva bi bila da je to preduzimanje određene akciju u cilju savlađivanja prepreka, tj. iznalaženja rješenja.

Koji su izazovi i problemi sa kojima se suočavaju preduzetnici?

Ekonomska kriza koliko je štetna, pomaže preduzetništvu i malim biznisima, jer je ona jedan od najvećih inicijatora započinjanja bizinsa. Ipak, bilo bi neozbiljno ne navesti krizu kao jedan od najvećih problema, koje možemo podijeliti na interne, koje se javljaju u okviru same  kompanije i eksterne, sa kojima se preduzeće suočava na tržištu. Kriza je jedan on najvećih eksternih problema koja se posmatra kao izvor i inicjator ostalih prepreka sa kojim se suočava preduzetništvo. Nelojalna konkrencija, teže zadovoljavanje zahtjeva potrošača, rapidne i radikalne promjene ekonomskog  ,socijalnog i tehnološkog okruženja su pravi izazovi za svakog preduzetnika.  Živimo u vijeku turbulentnog razvoja tehnologije, što inicira promjene u ekonomskom i društvenom okruženju. Čini se da ništa ne mijenja navike i ukuse potrošača i ne postavlja standarde preduzetnicima kao što to radi tehnologija. A cilj svake kompanije je zadovoljan potrošač. Pojava ,,appleovih“ proizvoda predstavlja pravi primjer sa jedne strane uspješnog odgovora na krizu, najviše kroz strategiju difernciranja, postavlja standarde svim drugm proizvođačima, zadovoljava i  mijenja potrošačke želje i kreira nove trendove. Dakle, preduzetnički duh Stiva Jobsa je rezultirao sa zadovoljavanjem potreba potrošača i više-milijarderskim profitom njegovoj kompaniji. Međutim, ono što je bilo za jedne rješenje, za druge je izazvalo nerješiv problem,  nemogućnost odgovora na postavljene standarde, drukčije zahtjeve i želje potrošača i kreirane trendove.Vidimo da promjena tehnologije i te kako izaziva sve druge promjene, zahtjeva iznalaženje rješenja na kompleksne izazove u vidu zahtjeva potrošača i povećane konkurencije, te drugačijeg načina rešavanja kako rutinskih tako i kompleksnih izazova.

Promjena tehnologije znači promjenu načina rada i predstavlja izazov za zaposlene koji se suočavaju sa nepoznatim. Mnogi analitičari su pri stavu da će jedan dio radne snage u budućnosti biti zamijenjen robotima, u cilju povećanja efikasnosti i ekonomčnosti preduzeća. Ipak, ljudski faktor će uvjek imati najznačajniju ulogu  i smatra se najvećom konkurentskom prednosti, koju nije moguće ,,kopirati“ , koja kreira  vrijednosti, kulturu i klimu organizacije. U centru  svega je zapolsleni, koji utiče i na koga utiču dešavanja  u  ali i izvan preduzeća. Da bi kupac, klijent ili potrošač bio zadovoljan, moraju biti zadovoljni radnici u kompaniji, što se najbolje manifestuje u uslužnim djelatnostima.

Dakle satisfakcija kupca, što je cilj svakog  preduzetnika zavisi od satisfakcije zaposlenog,  koja sa ogleda  u ekonomskoj motivaciji i socijalnoj integraciji u firmi. Ova dva faktora indirektno su izvor najvećeg broja internih problema, kao što su spin off, nedostatak resursa, znanja i sposobnosti, liderskih i kadrovskih rješenja, koji dalje izazivaju kratkovidost organizacije, neposjedovanje vizije, misije i strategije, dugoročnih planova i kratkoročnih rješenja

Piše: Batrić Babović

Ostavite komentar