Stručni/a saradnik/ica u JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLAV I GUSINJE, PLAV

Za radno mjesto: Stručni/a saradnik/ica u Ju Centar Za Socijalni Rad Za Opštine Plav I Gusinje, PLAV mogu konkurisati – [VII-1 stepen].

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 26.04.2019.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 255-075
Radno iskustvo u mjesecima: 12
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 12
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine: Položen stručni ispit
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Nije predviđena
Napomena: VSS društvene nauke
Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove po javnom oglasu.
Uz prijavu na oglas kandidat je dužan da dostavi orginal ili ovjerene fotokopije sledeće dokumentacije -Uvjerenje o državljanstvu (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu ,već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
-Uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti
-Curriculum Vitae-CV
-Diploma ili uvjerenje o završenom nivou I vrsti obrazovanja
-Uvjerenje od nadležnog suda da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nepodobnim za vršenje službe, I uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak kod nadležnog suda.
-Uvjerenje o radnom iskustvu
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
Zainteresovana lica mogu podnjeti prijave u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresi JU Centra za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje na adresi: Korita bb u zatvorenoj koverti

Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore