Vlada zakonskim rješenjima podiže nivo zaštite i zdravlja na radu

2018-04-05-Vlada-071-sjednica-2.jpg

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.

Izmjenama se domaće zakonodavstvo usaglašava sa direktivama Savjeta Evrope i Evropskog parlamenta koje se odnose na mjere za podsticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja zaposlenih na radu i minimalne zahtjeve za zaštitu i zdravlje na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, kao i sa standardima Međunarodne organizacije rada.

“Proširivanjem obaveza projektanta i investitora, propisuje se obaveza određivanja jednog ili više koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača. Investitor mora da odredi koordinatora/koordinatore za zaštitu i zdravlje na radu posebno za fazu izrade projekta i posebno za fazu izvođenja radova. U diskusiji je konstatovano da će donošenje Zakona doprinijeti podizanju nivoa zaštite i zdravlja na radu kroz zakonsku obavezu i odgovornost relevantnih subjekata u radnoj sredini”, navode u Vladi.

Vlada je usvojila Akcioni plan za kontrolu bezbjednosti hrane u ljetnjoj turističkoj sezoni 2018. godine.

“Činjenica da se u turističkoj sezoni otvara prosječno 350-400 novih objekata u kojima se obavlja djelatnost prometa, pripreme, obrade i usluživanja hrane zahtijeva preduzimanje blagovremenih i pojačanih aktivnosti Uprave za bezbjednost hrane, veterinu ifitosanitrane poslove, uključujući sprovođenje inspekcijskog nadzora. Akcionim planom su planirane aktivnosti na osnovu analize rizika, vrste i obima djelatnosti koje se obavljaju u pojedinim objektima”, kazali su u Vladi.

Formiran je Operativni tim koji će tokom ljetnje turističke sezone pratiti realizaciju zadataka postavljenih Akcionim planomi i koordinirati aktivnosti granične veterinarske i fitosanitrane inspekcije pri uvozu hrane, kao i aktivnosti inspekcije za bezbjednost hrane u unutrašnjem prometu.

Utvrđen je Predlog Zakona o izmjenama i dopuni zakona o sredstvima za ishranu bilja.

“Dopunama se obezbjeđuje dodatno usaglašavanje sa EU direktivom o uslugama i preciziraju pojedine odredbe koje se odnose na amonijum nitratna đubriva visoke koncentracije azota, a sa kojima se postupa na specifičan način, povezuju se pojedini članovi zakona vezani za prvo stavljanje u promet sredstva za ishranu bilja sa njihovim upisom u registar, kao i preciziraju uslovi za uvoznike sredstava za ishranu bilja”, saopšteno je iz Vlade.

Radi obezbjeđenja sprovođenja Zakona o bezbjednosti hrane i potpuno usaglašavanje sa pravnom tekovinom Evropske unije, Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o aditivima koji se mogu koristiti u hrani i Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o mikrobiološkim kriterijumima za bezbjednost hrane.

Donijeta je Odluka o prodaji drvnih sortimenata iz gazdinskih jedinica „Tara – Kosanica″ i „Vezišnica″.

“Donošenjem ove Odluke rješava se uklanjanje drvnih sortimenata dobijenih sječom stabala na trasi 400 kv dalekovoda Čevo – Pljevlja, čiji je cilj stvaranje energetske infrastrukture na teritoriji Crne Gore koje će obezbijediti bolje uslove za povezivanje i smanjiti problem sa isporukom električne energije. Prodaja će se izvršiti sukcesivno, putem aukcije na osnovu javnog poziva, kao dio pilot projekta novog koncepta upravljanja šumama kroz formiranje berze drvnih sortimenata”, ističu oni.

Vlada je usvojila užu listu ključnih prioritetnih infrastrukturnih projekata koju je Nacionalna investiciona komisija usvojila 26. marta.

Izvor: Cafe Del Montenegro

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!

Ostavite komentar