Poboljšaće tržište rada za nezaposlene

#KemalPurišić

Nacrt zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti trebalo bi da kvalitativno unaprijedi usluge za tržište rada za nezaposlene i ostale tražioce zaposlenja, saopštio je ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić.

Purišić: Kreirati fleksibilnost na tržištu rada

On je, na okruglom stolu, održanom u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, kazao da zakon ima za cilj brže prilagođavanje i uključivanje na tržište rada nezaposlenih osoba.

„Imajući u vidu stanje i kretanje na tržištu rada u Crnoj Gori, karakteristike zaposlenosti i nezaposlenosti, donošenje ovog zakona ima za cilj da se kvalitativno unaprijede usluge za tržište rada za nezaposlene i ostale tražioce zaposlenja“, rekao je Purišić.

On je dodao da Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao glavni nosilac aktivnosti za poglavlje koje se bavi tim pitanjima, ima obavezu da kreira efikasan zakonski okvir koji će omogućiti veću fleksibilnost i efikasnost na tržištu rada, povećati zapošljivost i uticati na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti.

Taj zakonski okvir bi, prema riječima Purišića, trebalo i da stvori uslove za veću aktivaciju, kao i da doprinese usklađivanju ponude i tražnje na tržištu rada, a samim tim i ekonomskom razvoju Crne Gore.

Programima rada Vlade i pristupanja Crne Gore EU za Poglavlje 19 – socijalna politika i zapošljavanje, planirano je da se Predlog zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti utvrdi u četvrtom kvartalu ove godine.

Purišić je dodao da su značajan doprinos u pripremi zakona dali i eksperti Ministarstva rada i Zavoda za zapošljavanje Hrvatske, koji su kroz organizovane dvije radionice predstavili najbolje prakse EU u oblasti politike zapošljavanja.

„Predložena zakonska rješenja u Nacrtu teksta usaglašena su sa načelima politike zapošljavanja EU, odnosno odlukama Savjeta EU o smjernicama politike zapošljavanja, kao i Strategijom Evropa 2020. Zakon je usaglašen i sa standardima sadržanim u konvencijama Međunarodne organizacije rada“, rekao je Purišić.

On je posebno izdvojio Konvenciju o minimalnoj normi socijalnog obezbjeđenja, kojom je definisan institut novčane naknade u dijelu koji se odnosi na uslov za ostvarivanje tog prava, odnosno prethodni staž osiguranja, vrijeme trajanja prava i visina novčane naknade.

Zakonom se, pored toga, uređuju poslovi u vezi sa zapošljavanjem, aktivnosti u cilju podsticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, novog zapošljavanja i samozapošljavanja, evidencije, kao i uređenje, upravljanje, obavljanje djelatnosti i finansiranje Zavoda za zapošljavanje (ZZZ).

„Posredovanje pri zapošljavanju prepoznato je kao temeljna aktivnost po kojoj se prepoznaje uloga ZZZ na tržištu rada, pa je u tom smislu istaknuta i u samom nazivu zakona, izmjenom dosadašnjeg naziva važećeg Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti“, kazao je Purišić.

On je dodao da je posebno uređeno posredovanje pri zapošljavanju u inostranstvu, koje je do sada bilo predmet Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu.

Purišić je saopštio da se mjere aktivne politike zapošljavanja odnose na obrazovanje i osposobljavanje odraslih, podsticaje za zapošljavanje, podržano zapošljavanje, direktno otvaranje radnih mjesta i podsticaje za preduzetništvo.

„Te mjere će se sprovoditi kroz programe koje donosi Upravni odbor ZZZ-a, kao doprinos konstantnog prilagođavanja brzim promjenama na tržištu rada. Takođe, u zavisnosti od potreba tržišta rada ZZZ može sprovoditi i druge mjere aktivne politike zapošljavanja“, naveo je Purišić.

On je dodao da se posebno poglavlje u zakonu odnosi na usluge za tržište rada, odnosno pripremu i posredovanje pri zapošljavanju, koje su izdvojene od mjera aktivne politike zapošljavanja.

Generalni direktor Direktorata za tržište rada i zašpošljavanja, Edina Dešić, predstavila je Nacrt zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti počela je 5. avgusta i traje 40 dana, nakon čega će biti pripremljen izvještaj.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!

Ostavite komentar